Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

nevokgruitrode.be

Harmonieweg  38
3670 Meeuwen-Gruitrode, Limburg
België
(m) +324 96 41340
(e)info@nevokgruitrode.be
Ondernemingsnummer: 0409.744.529

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr, Last.fm, Vimeo, … als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing (dit dient aangepast te worden indien website in het buitenland gebruikt wordt).

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

Community

Algemene regels

De materie die u plaatst op de website mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, mag niet discrimineren en ook niet op een andere wijze onaanvaardbaar zijn in een democratische samenleving. Ook het plaatsen van illegale materie is strikt verboden (bijv. illegale downloads, pornografische inhoud…).

Leden van de community dienen zich respectvol op te stellen naar andere leden, het is dan ook verboden om verbale agressie te uiten.

Het delen van persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers, is niet verboden maar raden we sterk af. Iedereen kan tenslotte meelezen, ook bezoekers met slechte bedoelingen.

Adviezen/meningen van derden

De adviezen/meningen die bezoekers plaatsen weerspiegelt niet altijd onze mening, opinie of afvies. Eventuele schade berokkend door een slecht advies kan nooit op de organisatie verhaald worden. Wij behouden ons het recht inhoud te weigeren en dus niet online beschikbaar te maken.

Sancties

De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen bij het overtreden van regels. Afhankelijk van de mate en zwaarte van de inbreuk(en) kunnen wij er voor kiezen uw account tijdelijk te schorsen of permanent op te heffen.

Minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar zijn verplicht toestemming te vragen aan hun ouders vooraleer zich te registreren met persoonlijke informatie op deze website.

Wedstrijd

Toepassing

Deelname aan deze wedstrijd betekent automatisch de goedkeuring van dit reglement.

Wijzigingen tijdens verloop

De organisatie behoudt zich het recht de wedstrijd (deels) te wijzigen tijdens het verloop ervan.

Minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 dienen goedkeuring te krijgen van hun ouders om aan deze wedstrijd deel te nemen.

Deelnemen

De wedstrijd staat open voor Belgische inwoners, met uitzondering van de personeelsleden van …, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën. Indien de deelnemer op het moment van deelname minderjarig is, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en die op een verzoek van ons voor te leggen.

Prijs

De prijs is niet inruilbaar. Er wordt slechts 1 prijs per adres of woonplaats waar de leden van een gezin of meerdere personen samenwonen uitgereikt.

Misbruik of bedrog

De organisatie behoudt het recht deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd indien misbruik of bedrog kan worden vastgesteld.

Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, al behouden we wel het recht de winnende deelnemers met afbeelding en/of naam weer te geven op de website.